Đầu đọc thẻ cảm ứng HID

logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1